G Ö Z / ?smail E?ler
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
23—30.12.2013
Sergideki iki i?, insan?n gündelik zaman-mekan deneyimine aç?lm?? iki penceredir. Çekilmi? videolar ilk halleriyle, gündelik hayattan kameraya yans?yan görüntü kay?tlar?d?r. Bu kay?tlardaki zaman ve mekan bile?enleri sanatç? taraf?ndan farkl? tekniklerle deforme edilir/yeniden biçimlendirilir. Görünenin oldu?u gibi aktar?ld??? iki pencere, görüneni ba?ka biçimlerde gören ve gösteren iki göz haline gelir. 

'Aniden'de göz, mekan içinde do?rusal bir ?ekilde ilerler. Bu hareket esnas?nda zaman yer yer geni?leyip yava?lar, kendini açar; veya daral?p h?zlan?r, kendini büzer. Bu de?i?imler, araban?n cam?na vuran ya?mur damlalar?nda kendini gösterir. Gökyüzünden dü?en bu damlalar cama çarpt?klar? anda adeta canlan?rlar ve yukar? t?rmanan paternler olu?tururlar. Büzülüp geni?leyen zaman?n içerisinde yeni bir davran??a kavu?urlar. 

'Mart?lar'da merkezi bir perspektiften çekilmi?, hareketli bir bo?az görüntüsü, e?it aral?klarla bölünerek 4 parçaya ayr?l?r. Parçalar?n yerleri de?i?tirilmek suretiyle mekanda bir süreksizlik/bölünme meydana getirilir. Bir süre sonra parçalarda, bu sefer farkl? zamanlarda, günlerde, hava ko?ullar?nda çekilmi? 'ayn?' manzaran?n görüntüsü görünmeye ba?lar. Süreksizlik mekana bak??? tazelerken, farkl? zamanlar?n bir aradal??? mekan?n indirgenmeye direnen ço?ullu?unu aç??a ç?kar?r.

Etkinlik tarihi:
23-30 Aral?k 2013 

Etkinlik saati:
16:00-21:00

Künye:
Video: ?smail E?ler
Metin/text: Nil Aynal? E?ler
Kurulum ve organizasyon: Elif Tekir, Nezih Vargelo?lu