Archizines Kapan?? Etkinli?i
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
22.11.2013 18:00
Junk Jet i?birli?i ile 
“M?MAR?, KAVRAM VE JET TREN?” 

PROGRAM:
18:00 - 18:30 Sunum ve yorumlama
18:30 - 19:30 Görsel-i?itsel performans

biyografi:
m-a-u-s-e-r
Stuttgart ve ?stanbul merkezli m-a-u-s-e-r Asl? Serbest ve Mona Mahall taraf?ndan 2007 y?l?nda kurulan bir çal??ma stüdyosu. ?smin aç?l?m? ise Micro Architecture Unit Star Energy Ray [Mikro Mimari Ünitesi Y?ld?z Enerjisi I??n?]. Mikro mimari kendi ba??na bir tarz? de?il, üretime yönelik kavramsal bir yakla??m? ve bir örgütlenme ?eklini anlat?yor: m-a-u-s-e-r mimari, uzam ve medya ba?l?klar? üzerine çal??an kabile ya?ant?s?na romantik bir ?ekilde ba?l?, sanatsal bir anti-devlet. Kendi yay?mlad?klar? Junk Jet dergisi ?nternet kültürü, disiplin d??? sanat i?leri, yerel formlar?n küresel kültürde yans?malar? gibi konular? ele al?yor. Junk Jet görsel kar??t? bir yay?n ve ?imdiye kadar alt? say?s? üretildi.
m-a-u-s-e-r New Museum New York, Galerie Vie Tokyo, Künstlerhaus Stuttgart, Venice Architecture Biennial, Ars Electronica Center Linz, e-flux journal, Perspecta ve benzeri yerlerde sergilendi ve yay?nland?. ?u s?ralar Stuttgart State Academy of Art'Ta 
profesör olarak görev yapmaktalar.

http://www.m-a-u-s-e-r.net/


M?MAR?, KAVRAM VE JET TREN?
Konu?ma, google map uygulamas?yla kavramsal mimari dünyas?na yak?nla??p uzakla?acak bir internet taray?c? gezintisi. Bu yolculukta mimari dergilerin ne kadar önemli ileti?im araçlar? oldu?u ortaya ç?kacak. Birer ar?iv, manifesto, mimari yap? ve hatta performans halini alan bu dergilerin anlamak için Junk Jet dergisi kullan?lacak. Google map gezinitisinden sonra Archizines'in sergi sonu partisi için Junk Jet Mixer'?n da yard?m?yla i?itsel görsel bir gösteri gerçekle?ecek.

http://junkjet.net/