Jotun Sunar: Archizines Monday
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
18.11.2013 16:00
PROGRAM:

16.00 - 16.30 Elias Redstone "Archizines Hakk?nda" 
16.30 - 17.00 A4 Pamphlet Dublin i?birli?i ile gerçekle?en “?leti?im Alanlar?” atölyesinde ç?kan yeni yay?nlar?n sunumu
17.00 - 17.30 Club Donny; ?ehir hayat?nda do?a deneyimi ile ilgili ki?isel bir günlük. 
MacGuffin; anlat?lmam?? hikayelerle ilgili yeni bir günlük tasla??.
17.30 - 18.00 Moinopolis i?birli?i ile gerçekle?en “?stanbul'u Anl?k Anlamlamak” atölyesinde ç?kan yeni yay?nlar?n sunumu
18.00 - 20.00 Kokteyl

***

ELIAS REDSTONE:
Ba??ms?z küratör, editör, ve dan??man Elias Redstone; ARCHIZINES'?n kurucusu ve küratörü olmakla birlikte, London Architecture Diary' nin ?ef editörülü?ünü ve New York Times T Magazine'in Design Blog'unda kö?e yazarl???n? sürdürmektedir.

http://www.eliasredstone.com/

A4:
A4'ün her say?s? belirli bir bölgeye ve konuya ba?l? olarak üretiliyor ve bu çal??ma tarz? workshop'ta da uygulanacak. Bas?l? yay?nlar?n kamusal alan olarak dü?ünüldü?ünde ortaya ç?kan olas?l?klar? ara?t?r?lacak. Bu workshop, birçok bas?l? projenin online olarak da var oldu?unu göz önüne alarak bas?l? medyan?n güçlü ve zay?f yönlerini, da??t?m ve belgeleme üzerinden de?erlendirecek. Dijital medya ve online sosyal a?lar?n gelip geçici, bas?l? medyan?n ise somut ve kal?c? olmas?na ra?men her ikisinin de belirli yerellikler taraf?ndan ?ekillendirilebilece?i; küresel ?ehirlere özgü kamusal alanlarla özde?le?melerine ra?men sosyal medyadan çokça faydalanan Dublin'deki O'Connell Soka??'n?n ya da ?stanbul'daki Taksim Meydan? ve Gezi Park?'n?n i?gali gibi küresel boyuttaki Occupy hareketi eylemlerinde gözlemlenebilir. Workshop uygulama a??rl?kl? olacak ama sanatç?lar?n, mimarlar?n ve aktivistlerin, yay?nc?l??? kamuyla etkile?ime geçmek için bir strateji olarak kulland??? geçmi? örnekler de incelenecek.

www.a4pamphlet.blogspot.ie

MACGUFFIN:
Trenin birinde seyahat eden iki adam üzerine bir hikayeden al?nm?? ?skoçça bir kelime olabilir. Adamlardan biri ?öyle der: “Bagaj raf?ndaki ?u paket nedir?”, di?eri de cevap verir, “Ha o mu, o bir MacGuffin”. ?lki tekrar sorar: “MacGuffin de nedir?” “Bu ne biliyor musun?” der di?er adam, “Kuzey ?skoçya'da aslan yakalamak için bunu kullan?rlar”. ?lk adam, “Ama Kuzey ?skoçya'da aslan olmaz ki”, der ve di?eri cevap verir, “?yi de o zaman MacGuffin falan de?il bu!” (Alfred Hitchcock MacGuffin'lerden bahsediyor)

Bugünün tasar?m dünyas? genelde iz ikonik tasar?mlar ve y?ld?z tasar?mc?lar üzerine odaklanm??t?r. Bu yakla??m?n kar??t? olan tasar?mdan ise -kullan?c? taraf?ndan üretilmi?, ki?isel, do?rultusuz tasar?mdan ve ad? san? duyulmam?? el sanatlar?ndan- pek az bahsedilir.

2014'ün ilkbahar?ndan itibaren uluslararas? dergi ve Amsterdam'l? kulüp MacGuffin bu az bilinen tasar?m ak?m? için bir platform olacak. Bu dergide, kurucular Ernst van der Hoeven ve Kirsten Algera (s?ras?yla Club Donny'nin editörü ve yazar? – kentsel bir çevrede ki?isel deneyim üzerine kesinlikle düzeltme yap?lmadan yay?nlanan bir dergi) ?eylerden daha çok, ?eylerin nas?l fikir aktar?m? yapt??? üzerine odaklanacak. Bu ?eylere bak??lar? Hitchcock'la ayn?: hikayenin kahraman?n? harekete geçiren ama hikayenin genel ak???na pek etkisi olmayan nesneler. MacGuffin güzel olmas? için tasarlanmam??, kullan?l?rken ba??ndan geçen hikayelerle güzelle?en tasar?mlara ve el sanatlar?na önem veriyor.

MacGuffin'in ilham kaynaklar?ndan biri de Joseph Holtzman'?n 1997'den 2004'e kadar yay?nlad??? Amerikal? iç tasar?m dergisi Nest. Ana ak?m?n aksine, Hollandal? mimar Rem Koolhaas'?n bir zamanlar dedi?i gibi: “tamamen tek boyuta indirgenmekte olan bir dünyada materyalizm kar??t?, idealist bir dergi; kozmetik olana dü?man bir 'iç tasar?m' dergisi.”
MacGuffin'in ilk say?s? yatak üzerine ve ?stanbul'a da yak?n bir bak?? at?lm??. 'Testbed' ad? alt?nda MacGuffin ?stanbul Bilgi Üniversitesi ö?rencileriyle birlikte ?stanbul'un Yatak Hikayelerini ara?t?racak. ?stanbul'un yataklarla ve çekyatlarla olan bu bazen ki?isel, bazen de merak uyand?ran ili?kisi nedir?

www.clubdonny.com

MONIOPOLIS:
MOINOPOLIS uzamsal meseleler üzerine uluslararas? bir dü?ünce laboratuvar?.
Bilginin ve görsellerin gündelik hayat?m?z?n her kö?esine s?zd???, her yerde ve her an var olmak isteyen çevrim içi toplumumuzun durumuyla ilgili konulara odaklan?yor MOINOPOLIS. Dijital medya verinin, görsellerin ve kanaatlerin da??t?m?n? ve tüketimini h?zland?rarak, üstünkörü bilgiyle üzerine dü?ünülmü? bilgiyi ayn? kefeye koymaktad?r.
Library of Congress [Amerika Kongresi Kütüphanesi] teker teker her tweeti önemine bakmadan ar?ivlerken, biz yüzeysel yorumlardan çok i?in özüne inen fikirlerle ilgileniyoruz. MOINOPOLIS olarak temel uzamsal meseleleri anlamaya, tart??maya ve aktarmaya çal???yoruz..

www.moinopolis.org