"?stanbul?u Anl?k Anlamlamak" Atölyesi
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
16—17.11.2013
*Istanbul ?ehrini anlamaya u?ra?mak
*?stanbul'da, ?stanbul'la, ?stanbul üzerine "gerçek zamanl?" özel bas?m bir say? üretmek

Organizasyon: MOINOPOLIS - Uzamsal meseleler üzerine Uluslararas? Dü?ünce Laboratuvar? 
Tasar?m: KILOGRAD Hamburg

Istanbul'un ?ehirsel dönü?ümlerine dair çe?itli öznel alg?lar? bir araya getirerek halen devam etmekte olan bu de?i?im sürecinin nedenlerini ve sonuçlar?n? anlamaya çal??aca??z.
?ehrinizi nas?l alg?l?yorsunuz? ?ehre kar?? yakla??m?n?z nedir? Ki?isel bir bak?? aç?s? geli?tirin ve bizlerle payla??n!
?stanbul'da çok sevdi?iniz bir yer varsa ve bu yeri dünyayla payla?mak istiyorsan?z, bize kat?l?n.

Atölye sonras?nda kat?l?mc?lar?n ve davetli yazarlar?n i?leri yay?mlanacakt?r.

Kat?l?mlar; makale, foto?raf, röportaj, kolaj, manifesto ve çe?itli görseller ?eklinde olabilir.

-Workshop ?ngilizce olarak yürütülecektir.
-Workshop'lar ücretsiz olarak gerçekle?ecektir.
-Kontenjan s?n?rl?d?r. Kat?l?m için: info@its-open.org


PROGRAM

16.11.2013
10:00-11:00 Atölye program? sunumu
11:00-12:00 Giri? / ?stanbul'la ilgili i?lenecek konunun / mekan?n /  ki?inin seçimi
12:00-13:00 Soru & Cevap
13:00-14:00 Ö?le Aras?
14:00-16:00 Ara?t?rma konusunun belirlenmesi
16:00-17:00 Makale taslaklar?n?n olu?turulmas? / Giri? yaz?s?n?n yaz?lmas?
17:00-18:00 Konu?ma

17.11.2013
10:00-12:00 Mekanlar?n ve röportaj yap?lacak ki?ilerin ziyareti
12:00-13:00 Konu?ma
13:00-17:00 Makalelerin yaz?lmas?
17:00-18:00 Makalelerin tamamlanmas? ve program bitimi

MOINOPOLIS: http://www.moinopolis.org/