"?leti?im Alanlar?" Atölyesi
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
14—15.11.2013
A4'ün her say?s? belirli bir bölgeye ve konuya ba?l? olarak üretiliyor ve bu çal??ma tarz? workshop'ta da uygulanacak.  Bas?l? yay?nlar?n kamusal alan olarak dü?ünüldü?ünde ortaya ç?kan olas?l?klar? ara?t?r?lacak. Bu workshop, birçok bas?l? projenin online olarak da var oldu?unu göz önüne alarak bas?l? medyan?n güçlü ve zay?f yönlerini, da??t?m ve belgeleme üzerinden de?erlendirecek. Dijital medya ve online sosyal a?lar?n gelip geçici, bas?l? medyan?n ise somut ve kal?c? olmas?na ra?men her ikisinin de belirli yerellikler taraf?ndan ?ekillendirilebilece?i; küresel ?ehirlere özgü kamusal alanlarla özde?le?melerine ra?men sosyal medyadan çokça faydalanan Dublin'deki O'Connell Soka??'n?n ya da ?stanbul'daki Taksim Meydan? ve Gezi Park?'n?n i?gali gibi küresel boyuttaki Occupy hareketi eylemlerinde gözlemlenebilir. Workshop uygulama a??rl?kl? olacak ama sanatç?lar?n, mimarlar?n ve aktivistlerin, yay?nc?l??? kamuyla etkile?ime geçmek için bir strateji olarak kulland??? geçmi? örnekler de incelenecek.

Kat?l?mc?lar, atölye apsam?nda gerçekle?ecek iki oturumda, kendi bas?l? yay?nlar?n? olu?turma imkan?na sahip olacak. Atölyeler, oturumlar d???nda da fikir geli?tirip çal??maya ve hem bireysel hem de grup çal??malar?na elveri?li olacak.

*Workshop ?ngilizce olarak yürütülecektir.
*Workshop'lar ücretsiz olarak gerçekle?ecektir.
*Kontenjan s?n?rl?d?r. Kat?l?m için: info@its-open.org

14.11.2013
11:00 – 13:00 1.Oturum 
-Logan Sisley ve Stephen Mulhall'?n konu ve yöntem sunumu ve tan?t?m?
-Genel grup tart??mas?
-Bildiri önerisi yapan kat?l?mc?lar?n sunumlar?; genel yorumlar

Not: Bütün kat?l?mc?lar?n yer / mekan ile ili?kili, ilgilerini çeken bas?l? medya örnekleri getirmeleri gerekmektedir. Ayr?ca yine bütün kat?l?mc?lardan (bir grup ya da ki?isel proje olarak) workshop s?ras?nda tamamlanacak bir i? için taslak öneri beklenmektedir.

13:00 - 14:00 Ö?len Aras?
14:00 - 17:00 Grup Çal??mas?15.11.2013
10:00 - 13:00 2.Oturum
-Devam eden i?lerin kat?l?mc?lar taraf?ndan sunumu; genel yorumlar
-Projelerin tamamlanmas? ve sunumu

13:00 - 14:00 Ö?len Aras?
14:00 - 15:00 Kentsel Mekan: Logan Sisley'den bir konu?ma ve tart??ma

Göz önünde bulundurulmas? gereken ko?ullar:
-Her dergi en çok A4 boyutunda olabilir
-Ara?t?r?lacak yerin / mekan?n de?erlendirilmesi
-Yay?n? okuyacak olanlar?n göz önünde bulundurulmas?
-Derginin potansiyel da??t?m? için fikirler


A4 PAMPHLET DUBLINwww.a4pamphlet.blogspot.ie