Archizines
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
04—22.11.2013

Archizines, mimarl?kla ilgili dünyan?n farkl? ülkelerinden yeni fanzinleri, gazeteleri ve dergileri bir araya getirerek, mevcut mimarl?k bas?n?na alternatif sunan bir platformdur. Elias Redstone taraf?ndan kurulan ve sanat yönetmenli?ini Folch Studio'nun yapt??? proje, ba??ms?z ve alternatif yay?nc?l??? hem bir mimari yorumlama, ele?tiri ve ara?t?rma alan?; hem de yeni foto?raf, illustrasyon ve tasar?m anlay??lar? için yarat?c? bir platform olarak destekler.

Archizines, 2000'lerden günümüze en iyi yay?nlar? toplayarak büyüyen bir ar?ivdir ve bünyesine katt??? yeni yay?nlarla zenginle?meye devam etmektedir. Alternatif ve ba??ms?z yay?nc?l???n mimari ile y?llard?r süregelen dinamik ve önemli ili?kisi, son zamanlarda yeniden canlanarak Arjantin, Belçika ve ?ili'den, Birle?ik Krall?k ve Amerika'ya kadar birçok ülkede yeni yay?nlar?n ortaya ç?kmas?na sebep oldu. Archizines bir ilke imza atarak, mimarlar, tasar?mc?lar, ele?tirmenler, foto?rafç?lar ve içinde ya?ad???m?z binalar? ve alanlar? tart??mayla ilgilenen herkes için önemli bir kaynak olan bu uluslararas? yay?nlar? bir araya getiriyor.


Sergi, Jotun sponsorlu?unda, It's Istanbul ve ?stanbul Bilgi Üniversitesi Mimarl?k Fakültesi'nin katk?lar?yla gerçekle?mektedir. 4-22 Kas?m tarihleri aras?nda Santralistanbul kampüsünde gezilebilecek serginin tasar?m? ve uygulamas? Endüstri Ürünleri Tasar?m? Bölümü ö?rencileri Hüsna Budak, Özgüç Bertu? Çapunaman, Can Küçük, Ça?atay Özkarde?ler ve akademisyenler Özgür Atlagan ve Benay Gürsoy'a ait.


www.archizines.com