Saniyede Otuz Kare: DTÖ Seattle?da
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
26.06—01.07.2013
Gezi Park? protestolar? Tahrir'in bahar?na m?, yoksa Avrupa ülkelerinin Öfkelilerine mi daha çok benziyor diye tart???ladursun, Brezilya'da halk "buras? art?k Türkiye" diye sokaklara döküldü. Temsilî demokrasinin yetersiz kald??? siyasal k?r?lma anlar?nda, yerelli?in özgül sorunlar?n? da içererek birbiriyle link hatlar? kuran bu yeni tarz isyanlar?n s?f?r noktas?nda ise, '90'lar? grunge ?ark?lar?yla geçiren Seattle ?ehri duruyordu. 

1999'da Seattle'da yap?lan Dünya Ticaret Örgütü toplant?s?na yönelik protestolar, çelik i?çilerinden üniversite ö?rencilerine, on binlerce insan? arkas?na alm??, Yeni Dünya Düzeni paradigmas?na kar?? daha önce pek rastlanmam?? bir ayaklanma manzaras?n? gün yüzüne ç?karm??t?. Seattle'dan yükselen ruh, kartopu gibi dünyan?n ba?ka ?ehirlerine yay?ld?, Dünya Ticaret Örgütü'nü gitti?i her yerde takip etti. 15 y?ll?k haberci Rustin Thompson da kameras?yla beraber Seattle sokaklar?ndayd?. Günler boyunca yapt??? kay?tlar nesnel gazetecilik mesafesini de ortadan kald?rd? ve Thompson'? bir tav?r almaya zorlad?. "Saniyede Otuz Kare: DTÖ Seattle'da", bugün hâlâ izini gördü?ümüz, ya?ad???m?z bir ilk ç??l???n hikâyesi, birinci elden tan?kl???.