6 Kare
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
10—24.06.2013
konteyner 1_ 6 Kare: Bir Görsel ?leti?im Ortam? Olarak Suluboya
?stanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarl?k Fakültesi, Mimarl?k Bölümü
ARCH 344 seçmeli dersi ö?renci i?leri, yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Fulya Özsel Akipek
konteyner 2_ Bir Ustan?n ?zinden: Bülent Çetinor
Suluboya Resim Sergisi

Sergi:10-17.06.2013, aç?l?? kutlamas?: 13.06.2013 17:00

Konusu obje, mekan, peyzaj her ne olursa olsun, yeni bir ?ey tasarlamak o ?eyin ilgili oldu?u di?er ?eylerle ili?kilerini anlamaya yönelik bir bak?? geli?tirmeyi ve hassasiyeti gerektirir. Bu aç?dan bak?ld???nda tasar?mc? için olgular?n gözlemlenmesi ve tasarlanacak olan?n donmu? bir kare olarak de?il öncesi ve sonras?yla ve hayat?n içinde onu biçimlendiren di?er dinamiklerle birlikte ele al?nmas? önem kazan?r. ?stanbul Bilgi Üniversitesi Mimarl?k Bölümü'nde seçimlik ders olarak aç?lan Arch 344_Bir Görsel ?leti?im Ortam? Olarak Suluboya dersinde suluboya, tasar?mc? için, bir sunum arac? olarak kullan?m?n?n ötesinde,  gözlemlerin kayd? ve fikirlerin aç??a ç?kar?lmas? için bir ileti?im ortam? olarak ele al?nm??t?r. Süreç boyunca gözlem çizimleri, hareket ve de?i?imin anlat?m?n? içeren seri eskizler, anlat?y? aç??a ç?karmak üzere renk uyumu denemeleri yap?lm?? ve bu süreçte ki?isel farkl?l?klar?n suluboya tekni?ine ve anlat?lara yans?mas?na önem verilmi?tir.  Ürün olarak gözlemler, ve anlat?lar üzerine kurulu i?lere odaklan?ld?: ö?renciler önce a?ina olduklar? bir nesneyi, uzvu ya da canl?y? önce gözlemlediler, sonra onu ba?kahraman yaparak bir masal ürettiler, bu masallar sergide konumlanacak ekrandan izlenebilecek . Konteyner 1'deki sergide yer alan 6 kare, ili?ki kurduklar? bir yer/ mekan la ilgili dü?üncelerini “insan yap?m?+ do?a+ insan” üçlüsünü ve ili?kilerini içerecek ?ekilde ve suluboya teknikleriyle bir anlat?ya dönü?ürdükleri final projeleridir. 

Konteyner 2'de yer alan serginin ikinci aya??, Bülent Çetinor'un suluboya resimleri sergisidir.Çetinor bir mimar ve suluboya ressam?yd? ve çe?itli üniversitelerin mimarl?k fakültelerinde suluboya dersleri verdi. Dersin yürütücüsü Yar. Doç. Dr. Fulya Özsel Akipek 1997-2005 y?llar? aras?nda baz? derslerinde kendisine asistanl?k yapm??t?r. Çetinor'un bu derslerde yapt??? çizimler ve baz? orjinal resimleri Arch 344_Bir Görsel ?leti?im Ortam? Olarak Suluboya dersinin de?erli kaynaklar? olmu?lard?r. Sergide Çetinor'un suluboya resimlerinden bir seçki yer alacak ve torunu Emir Batu? 'un Çetinor için haz?rlad??? belgesel izlenebilecek.

Ders Yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. Fulya Özsel Akipek

Sergide ??leri yer alan ö?renciler:
Nirvana Ahyan, Aydan Ataç, Hüsna Budak, Sara Çelebi, Hatice Çelikel, Hatice Çimen, Liora Danon, Burcu Dilaver, Yunus Emre Dokumac?o?lu, Ya?mur Fitoz, Seda Haksöz, Damla ?çyer, Duygu Kara, Behire Pelin Karagözlü, Melike Meral, Mina Onger, Zeynep Orfa, Asl?nur Özcan, Dilay Özdemir, Aylin Özel, Gamze Özel, Sude S?r, Arbil Tabur, Gizem Alemdar, Buse Ercan, Melis Çolako?lu, Öykü Eken, Özlem Yelkenci, Elif ?pek Özitürk, Mustafa Milasl?o?lu, Almila Akyol, Etzem Giamon 

Destekleyenler
?stanbul Bilgi Üniversitesi
Mimarl?k Fakültesi 
Mimarl?k Bölümü
Gül Batu?, Emir Batu? (Çetinor Ailesi)

Düzenleyen
Yrd.Doç.Dr. Fulya Özsel Akipek,
?stanbul Bilgi Universitesi Mimarl?k Fakültesi 
Mimarl?k Bölümü Ö?retim Üyesi

http://watercolorlovers.blogspot.com/