Zero ?stanbul Retrospektif
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
30.04—10.05.2013
?stanbul'un en dikkatli, dinamik, e?lenceli kültür-sanat haritas? Zero ?stanbul, ?ehrin nabz?n? 2009'dan bu yana tutarak bir anlamda e?lence tarihini de kay?t alt?na al?yor. Modern ?ehir hayat?nda k?lavuz i?levi görüyor, tercihleriyle, i?aret ettikleriyle ç?ta belirlemeyi sürdürüyor.
?lk olarak 1996'da Milano'da yay?nlanan, daha sonra ?talya'n?n di?er ?ehirlerine de yay?lan Zero'nun ?talya d???ndaki ilk edisyonu olan Zero ?stanbul, ?ehrin hareketli müzik dünyas?n?, canl? sahnelerini, gece kulüplerini, galerilerini, tiyatro ve sinema salonlar?n?, restoranlar? her ay düzenli olarak turluyor ve okurlar? için nitelikli bir ajanda ç?kar?yor. ?nsanlar? bulu?turuyor, bir ileti?im a?? kuruyor, ev ve i? d???nda hep beraber geçirdi?imiz zaman? en iyi, en güzel ?ekilde ya?amam?z için ?ehrin sokaklar?n? sürekli ar??nl?yor.
?stanbul'daki bulu?ma noktalar?na, kafelere, kulüplere, galerilere her ay düzenli olarak ula?t?r?lan ve ücretsiz edinilebilen Zero, be?inci y?l?nda da ba??ms?z, tarafs?z, ama ilkelerine ba?l? yay?n?n? sürdürüyor. Ve her bir say?s?yla, kentin kültür tarihine canl? bir tan?kl?k b?rak?yor. Burada izleyece?iniz Zero retrospektifi, nelere güldü?ümüzü, hangi kavramlarla dü?ündü?ümüzü, hangi müziklerle dansetti?imizi, nas?l insanlar oldu?umuzu gösteren bir ayna gibi de dü?ünülebilir.
www.zeroistanbul.com