Documentarist Belgesel Maratonu #2
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
22.05.2013 20:00
Bu y?l 1-6 Haziran tarihlerinde 6.s? düzenlenecek DOCUMENTARIST ?stanbul Belgesel Günleri, festivalin hemen öncesinde yap?lacak "DOCUMENTARIST Belgesel Maratonu" etkinli?iyle ?stanbul'un en yeni etkinlik mekan? It's Open'?n konu?u oluyor.

Dünyan?n farkl? gerçekleri ve renklerini bir araya getiren dopdolu program?yla ve pek çok uluslararas? konu?un kat?l?m?yla seyirciyle bulu?maya haz?rlanan DOCUMENTARIST, festivalden hemen önce ?stanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral?stanbul Kampüsü'nde yer alan It's Open'da alt? filmden olu?an bir 'Belgesel Maratonu' gerçekle?tiriyor.

14 May?s 2013 Sal? günü 20:00 - 22:00 saatleri aras?nda gerçekle?ecek etkinlikte DOCUMENTARIST'in geçti?imiz y?llardaki programlar?n?n en çok ilgi gören belgesellerinden bir seçki seyirci ile bulu?acak.

Etkinli?e giri? ücretsiz.

DOCUMENTARIST ile ilgili detayl? bilgi; www.documentarist.org

Program

Ten Minutes Older
Herz Frank, Sovyetler Birli?i, 1978, 10'
Herz Frank'a göre belgesel sinemac? olman?n ilk kural?; "hayat? gözlemleyecek sab?ra sahip olmak!" "Ten Minutes Older"da bir kukla gösterisini izleyen çocuklar?n yüz ifadelerine tan?k oluyoruz. Yönetmen izlediklerine odaklanm?? çocuklar?n an be an de?i?en mimiklerini oldu?u gibi aktar?rken, seyirciyi de onlar?n duygular?na ortak ediyor.

Ba?bozumu (Vintage / Rezonse)
Piran Baydemir, Türkiye, 2012, 22'
1998 y?l?nda faaliyete geçen Dicle Baraj?, topraklar? sulan alt?nda kalan köylüleri göçe zorlam??, kalanlar? ise sebep oldu?u iklim de?i?ikli?i nedeniyle azalan tar?m ürünleriyle ba? ba?a b?rakm??t?r. Üzüm de bu ürünlerden biridir. Elli ki?iyle gidilen ba?bozumu üç ki?iyle kar??lan?r olmu?, toplanan üzümler her biri birbirinden zahmetli i?lerle pekmeze, pestile, kesmeye dönü?mü?, ancak egemen sistemin tüketim anlay??? sebebiyle hak etti?i de?eri göremez olmu?tur. Bu durum ak?llara "biz bu i?i neden yap?yoruz" sorusunu getiriyor ve üzüm mahsullerinin üretiminden vazgeçilmesine zorluyor. Bu sadece bir gelene?in yok olmas? de?il, ayn? zamanda ba?bozumu s?ras?nda kullan?lan kelimelerin de kaybolmaya yüz tutmu? Dimilkî dilinden silinmesi anlam?na geliyor.

Ben Geldim Gidiyorum (I've Come and I'm Gone)
Metin Akdemir, Türkiye, 2011, 15'
"Ben Geldim Gidiyorum", ?stanbul'un kalabal?k, renkli, gürültü seslerinden hareketle sokak sat?c?lar?n?n sesleni?lerinin (seslerinin) bu kente katt?klar?n? irdeliyor. Ses ve pazarlaman?n ayr?lmaz birlikteli?inin alt?n? seyyar sat?c?lar?n seslerinin yank?s?yla çiziyor.

Fazlamesai (Overtime)
Gürcan Keltek, Türkiye, 2012, 20'
?stanbul, günümüz. 'Büyük Makina' içinde genç k?z/erkek i?çilerin seslerini duyar?z.

??te Böyle (Damn the Dams)
Osman ?i?man, Özlem Sar?y?ld?z, Türkiye, 2012, 46'
HES musibeti Erzurum Ba?ba??'n? da vurdu. Senelerdir süren hukuki ve fiziki mücadele, müteahhit firman?n bask?s?yla yöre halk?n?n aleyhinde seyrediyor. Köylülere verilen akla ziyan cezalardan biri, 17 ya??ndaki Leyla'n?n tüm köyle konu?maktan men edilmesi. ilk kez devlet ?iddetine maruz kalan köylüler, susuzlu?a ve suskunlu?a mahkum edilseler de gündelik hayat devam ediyor elbet.

Cneydo
Hüdai Ate?, Türkiye, 2011, 16'
Sonbaharda yapraklar? tek tek dü?en bir a?aç gibidir bu köyün ve kültürün insan?. Ölümlerle, göçlerle sürekli terk edilen bir cennettir Cneydo.

Toplam: 129 dk.