?stanbul'u Eklemlemek
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
24—26.04.2013
"?stanbul'u eklemlemek" Cardiff ve ?stanbul Bilgi Üniversitesi Mimarl?k Fakültesi ö?rencilerinin Bahar Atölyeleri s?ras?nda ortak yürüttükleri bir projedir. Bu atölye dinamik ve canl? ?ehrin merce?i do?rultusunda mimari ve kültürel geçmi?i payla?malar?n? sa?layan bir f?rsatt?r. Atölye iki farkl? kentten ö?rencilerin birbirleriyle çal??malar?na olanak sa?larken ?stanbul'da mimari bir ürün-müdahale üretmelerine odaklan?r.
Atölye ö?rencilerin Galata ve ?i?hane bölgesindeki geleneksel zanaat atölyelerini ke?fiyle ba?l?yor. ?i?hane 100 y?ld?r ayd?nlatma üzerine yo?unla?an geleneksel zanaat atölyelerinin oldu?u küçük bir bölgedir. Bölgeye yap?lan geziden al?nan ilhamla ö?rencilerden eski yöntemleri yeni üretim teknikleriyle sentezleyebilecekleri mimari bir müdahale önermeleri beklenmektedir. Bu çal??ma kentte sakl? olan? ke?federek anlar yarat?p kentteki benzerlikleri ortaya ç?kararak mevcut durumlar? görünür k?lar.
Her grup tasarlad?klar? ürünü 1:1 ölçekte üretecek. Geleneksel teknikler ile dijital üretim yöntemlerini bir araya getiren kat?l?mc?lard aktif olarak h?zl? bir ?ekilde tasar?m yapma ve üretme sürecine dahil olurlar. E?er özel bir bölgeye yo?unla?mam?? ise her tasar?m önerisi güçlü bir ba?lama oturmal?d?r. Ürünler mimari müdahaleden mimari araçlara, el yap?m? nesnelerden iç mekan elemanlar?na çe?itlenir. Atölyenin sonucunda ç?kan ürünler ?stanbul Bilgi Üniversitesi Bahar Atölyeleri kapsam?nda sergilenecek.