Ak?ll? ?ehir Ak?ll? ?leti?im
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
13—25.05.2013
Günlük ya?ant?m?zda deneyimledi?imiz dünya, teknolojideki yeniliklerle oldu?u kadar, bu yenilikler içinde yerini alm?? ve bunlar? kullan?p daha ilerilerini talep eden bizler sayesinde sürekli de?i?im içindedir. Biz bu de?i?imleri geçici ve önemsiz olarak görüp, süreç içindeki yolculu?umuzun tad?n? ç?karmak e?ilimindeyiz. Oysa biliyoruz ki, bize yeni ufuklar açacak olan de?i?imleri yine biz kontrol ediyoruz.

Bu atölye çal??mas? serisinde, içinde oldu?umuz bu yolculu?un yönünü detayland?r?p, ilerisi hakk?nda daha iyi bir fikir edinmeye çal??aca??z.

"Ak?ll? ?ehir" kavram?n?n üstünde çal??arak ?stanbul için yeni imkanlar ke?fedece?iz. Buradaki "ak?ll?" kavram?, sürdürülebilir ekonomik büyüme, hayat kalitesinin artmas?, çevrenin ye?ertilmesi, ?effaf bir yönetime kat?l?m ve ?ehrin idaresindeki bilgi ak???n?n ihtiyaç duyanlar taraf?ndan eri?ilebilir hale getirilmesi anlam?na geliyor.

Bu serinin birinci atölyesinde dört de?i?ik tasar?m konusu tan?mlanm??t?: Kent Pazarlar?, Geleneksel Al??veri? Mekanlar?nda Perakendeci/Perakendeci ve Perakendeci/Mü?teri ?li?kileri, Yerli ve Yabanc?lar?n Kenti Deneyimlemesi, Yer Sahiplerinin ve Yer Arayanlar?n Kar??l?kl? ?htiyaçlar?. Bu konular üzerine, belirli zaman ve mekanlar seçerek talepleri kar??layabilecek tasar?m kavramlar? geli?tirmi?tik. Bunlar? yaparken, geni? bir çerçeveyi de göz önünde tutarak çal??malar?m?z? ?stanbul üstünde yo?unla?t?rm??t?k.

Ayr?ca, bu konular dahilinde hareket eden ve etkile?en çe?itli aktör/kullan?c?lar?n pek ço?una ait ihtiyaç senaryolar?n? üretmi?, ve bu insanlar?n yarar?na olan somut ve soyut müdahaleleri sa?layan aktiviteleri tan?mlayarak tasar?m hedeflerimizi belirlemi?tik.

Saha çal??mas? ve röportajlar yard?m?yla çal??malar?m?z? daha ileriye götürüp tahminlerimizi ve tasar?m kavramlar?m?z? netle?tirmi?tik.

Yerel kaynaklar?n kullan?m?, kullan?c? ihtiyaçlar?n?n dinlenmesi, insanlar?n kendilerini organize etmesi, i?birli?i için imkanlar ve profesyonel bir amatörlükle çal??mak üstüne ara?t?rmak, anlamland?rmak ve fikir geli?tirmek üzere yola ç?kmaya haz?r?z.

Hala yap?lacak çok fazla i? oldu?unun bilincindeyiz. Esas amac?m?z, "Ak?ll? ?stanbul"a yönelik yolculu?umuzdaki varsay?mlar? örneklemek ve bunlarla ilgili yeni ileti?im araç ve hizmetlerini sunan tasar?mlardan baz?lar?n? test etmektir.

Proje Yürütücüleri
Cihangir ?stek, ?stanbul Bilgi Üniversitesi
Andreas Schneider, IIDJ, Tokyo, Japonya

Destekleyenler
?stanbul Bilgi Üniversitesi
?leti?im Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
?leti?im Tasar?m? Bölümü
IIDJ, Institute for Information Design Japan
It's Istanbul

Düzenleyen
Istanbul Bilgi University, Görsel ?leti?im Tasar?m? Yüksek Lisans Program?