Unutulan Alan
ŞU AN GERÇEKLEŞİYOR
08.04—10.05.2013
Unutulan Alan yük gemilerinin, mavnalar?n, trenlerin, kamyonlar?n izini sürüyor, i?çilere, mühendislere, planlamac?lara, politikac?lara, uluslararas? ta??mac?l?k sisteminin kenara itti?i insanlara mikrofon tutuyor. Film, Hollanda ve Belçika?da yerinden edilen çiftçi ve köylüleri, Los Angeles?ta kar?n toklu?una direksiyon sallayan kamyon sürücülerini, Asya ve Avrupa aras?nda mekik dokuyan devasa tankerlerde çal??an gemicileri, emeklerinin kar??l???nda biçilen son derece dü?ük ücretlerle tüm bu yap-bozda kilit hale gelen Çin?deki fabrika i?çilerini ziyaret ediyor. Ve nihayet Bilbao?da, denizcilik ekonomisinin ve hatta bizzat deniz ta??mac?l???n?n art?k at?l ve i?levsiz kald???na dair inan???n en sofistike ifadesiyle kar??la??yor.
Film çe?itli teknikleri bir arada kullan?yor: Belgesel kay?tlar?, röportajlar, ar?iv görüntüleri ve televizyon kay?tlar?, eski filmlerden kareler... Sonuçta, bugün hayat?m?za en çok etki eden i? alanlar?ndan biri akk?nda, makale derinli?i ta??yan bir görsel dökümantasyon elde ediyor. Unutulan Alan, ça?da? denizcilik dünyas?n? denizin karma??k sembolik miras? ile ili?kilendirerek anlamay? ve tan?mlamay? amaçlayan Allan Sekula?n?n ?Fish Story? adl? kitab?ndan esinlenmi?tir.
Pazartesi - Cumartesi 11.00-13.00-15.00-17.00