Etkinlik
Durum
Tarih
Paylaş
Athazagoraphobia
TAMAMLANDI
04—10.05.2015
Athazagoraphobia, ?unutulma korkusu? varolma kayg?s? içinde ya?ayan insan?n, kaç?n?lmaz sonu...
Kitapla Kör Randevu
TAMAMLANDI
18—21.11.2014
Art?k kitaplar? kapaklar?na göre yarg?lamak zorunda de?iliz...
Amiplerin Gereksizlikler Ülkesi
TAMAMLANDI
13—20.10.2014
Yerden Yüksek Çocuklar ile Mimarl?k Toplulu?u seni gereksizliklerini sorgulayas?n diye Amiplerin Gereksizlikler Ülkesi?ne davet ediyor!
Koçluk Atölyesi
TAMAMLANDI
02.10.2014 16:30
Bu Atölye iyi yapt?klar?n? daha iyi yaparak ba?ar?ya daha h?zl? ko?mak isteyen herkes için!
Film Gösterimleri: ?Distopyan?n Mimarisi?
TAMAMLANDI
24.09—22.10.2014
BFF Istanbul 2014
TAMAMLANDI
18—21.09.2014
Bisiklet kültürüne adanm?? BFF - Bisiklet Filmleri Festivali ?stanbul’daki 3. senesinde It?s Open?da düzenleniyor.
It?s Open ta??n?yor!
TAMAMLANDI
03—28.05.2014
Üniversiteler içinde faaliyet gösteren, gezici proje ve etkinlik alan? It?s Open, Mart 2013?den beri konumland??? ?stanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul kampüsünden, yeni yerine ta??n?yor.
Ev, Mercedes ve Anneler.
TAMAMLANDI
17.01.2014 20:30
Performans.
G Ö Z / ?smail E?ler
TAMAMLANDI
23—30.12.2013
Sergideki iki i?, insan?n gündelik zaman-mekan deneyimine aç?lm?? iki penceredir.
Giysi Takas? 19
TAMAMLANDI
29—30.11.2013
Giysi Takas?, para harcamadan gard?robunu yenilemenin yeni yolu!
Archizines Kapan?? Etkinli?i
TAMAMLANDI
22.11.2013 18:00
With a google map, the talk will be a zoom-in-zoom-out browser trip through the world of conceptual architecture.
Jotun Sunar: Archizines Monday
TAMAMLANDI
18.11.2013 16:00
Moinopolis, A4, Club Donny ekipleri ile beraber serginin küratörü Elias Redstone?un kat?l?m?yla, atölye çal??malar? boyunca ?stanbul?da üretilecek dergiler tan?t?lacak ve ard?ndan özel bir kokteyl gerçekle?ecek
"?stanbul?u Anl?k Anlamlamak" Atölyesi
TAMAMLANDI
16—17.11.2013
Istanbul?un ?ehirsel dönü?ümlerine dair çe?itli öznel alg?lar? bir araya getirerek halen devam etmekte olan bu de?i?im sürecinin nedenlerini ve sonuçlar?n? anlamaya çal??aca??z.
"?leti?im Alanlar?" Atölyesi
TAMAMLANDI
14—15.11.2013
Fiziksel mekan ile bas?l? medya aras?ndaki ili?kiyi ara?t?racak bir atölye çal??mas?.
Archizines
TAMAMLANDI
04—22.11.2013
ARCHIZINES, mimarl?kla ilgili dünyan?n farkl? ülkelerinden yeni fanzinleri, gazeteleri ve dergileri bir araya getirerek, mevcut mimarl?k bas?n?na alternatif sunan bir platformdur.
Saniyede Otuz Kare: DTÖ Seattle?da
TAMAMLANDI
26.06—01.07.2013
"Saniyede Otuz Kare ?DTÖ Seattle?da", bugün hâlâ izini gördü?ümüz, ya?ad???m?z bir ilk ç??l???n hikâyesi, birinci elden tan?kl???.
6 Kare
TAMAMLANDI
10—24.06.2013
Konusu obje, mekan, peyzaj her ne olursa olsun, yeni bir ?ey tasarlamak o ?eyin ilgili oldu?u di?er ?eylerle ili?kilerini anlamaya yönelik bir bak?? geli?tirmeyi ve hassasiyeti gerektirir.
Documentarist Belgesel Maratonu #2
TAMAMLANDI
22.05.2013 20:00
Bu y?l 1-6 Haziran tarihlerinde 6.s? düzenlenecek DOCUMENTARIST ?stanbul Belgesel Günleri, festivalin hemen öncesinde yap?lacak "DOCUMENTARIST Belgesel Maratonu" etkinli?iyle ?stanbul?un en yeni etkinlik mekan? It?s Open??n konu?u oluyor.
Ak?ll? ?ehir Ak?ll? ?leti?im
TAMAMLANDI
13—25.05.2013
Proje bazl?, uluslararas? ve çok disiplinli bir Tasar?m Ara?t?rmas? E?itimi ve Geli?imi Atölyesi
Zero ?stanbul Retrospektif
TAMAMLANDI
30.04—10.05.2013
?stanbul'un en dikkatli, dinamik, e?lenceli kültür-sanat haritas? Zero ?stanbul, ?ehrin nabz?n? 2009'dan bu yana tutarak bir anlamda e?lence tarihini de kay?t alt?na al?yor. Modern ?ehir hayat?nda k?lavuz i?levi görüyor...
?stanbul'u Eklemlemek
TAMAMLANDI
24—26.04.2013
"?stanbul'u eklemlemek" Cardiff ve ?stanbul Bilgi Üniversitesi Mimarl?k Fakültesi ö?rencilerinin Bahar Atölyeleri s?ras?nda ortak yürüttükleri bir projedir. Bu atölye mimari ve kültürel geçmi?i payla?malar?n? sa?layan bir f?rsatt?r.
Unutulan Alan Aç?k Hava Gösterimi
TAMAMLANDI
19.04.2013 20:00
Unutulan Alan yük gemilerinin, mavnalar?n, trenlerin, kamyonlar?n izini sürüyor, i?çilere, mühendislere, planlamac?lara, politikac?lara, uluslararas? ta??mac?l?k sisteminin kenara itti?i insanlara mikrofon tutuyor...
Unutulan Alan
TAMAMLANDI
08.04—10.05.2013
Unutulan Alan yük gemilerinin, mavnalar?n, trenlerin, kamyonlar?n izini sürüyor, i?çilere, mühendislere, planlamac?lara, politikac?lara, uluslararas? ta??mac?l?k sisteminin kenara itti?i insanlara mikrofon tutuyor...
It's Open
TAMAMLANDI
01.04.2013 10:00
It's Open, bir etkinlik ve sergileme alan?d?r. Geri dönü?türülmü?, yeniden kullan?ma kazand?r?lm?? üç konteynerde faaliyet gösterir; bu haliyle ?ehrin h?zl? ve de?i?ken karakterinin bir parças?d?r.